Year 2019
Honor Category Outside School Honor
Award Date 2019/01/13
Honoree Chun-Wei Tsou