Year 2013
Honor Category Inside School Honor
Honoree Yi-Yu Huang