Year 2020
Honor Category Outside School Honor
Award Date 2020/11/14
Honoree Chun-Wei Tsou