Year 2019
Honor Category Outside School Honor
Award Date 2019/02/17
Honoree Chun-Wei Tsou