Year 2017
Honor Category Inside School Honor
Honoree Yi-Yu Huang