Year 2011
Honor Category Inside School Honor
Honoree Yi-Yu Huang