Year 2020
Honor Category Outside School Honor
Award Date 2020/10/10
Honoree Yi-Yu Huang
Reference URL https://mp.weixin.qq.com/s/1ggN9nb0X7Kxod2sjj51dw