Year 2005
Honor Category Inside School Honor
Honoree Yi-Yu Huang