Year 2006
Honor Category Inside School Honor
Honoree Yi-Yu Huang