Year 2013
Project Category Research Projects
Project Title 綠色旅遊棲地:永續、友善、與健康旅遊環境(子計畫三:綠色旅遊產業投資效益分析及推廣策略)(計畫編號:NSC 100-2632-H-029-002-MY3)
Participator Yi-Yu Huang
Job Title 子計畫三主持人
Unit 國科會
Language Chinese